ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MOVIDA NEDERLAND B.V.

1. Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis: 

Algemene Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden; 

Movida: Movida Nederland B.V., gevestigd te (8226 JX) Lelystad aan de Ketelmeerstraat 182, ingeschreven bij de KvK onder nr. 78417341; 

Offerte: de schriftelijke (of elektronische) aanbieding van door Movida aan Opdrachtgever te leveren Producten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn; 

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend als onderneming, welke is ingeschreven is in het handelsregister en bepaalde Producten bij Movida wenst af te nemen/afneemt; 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Movida en Opdrachtgever, elke wijziging of aanvulling daarop, en de op overeenkomst toepasselijke Algemene Voorwaarden; 

Producten: alle door Movida verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Movida berusten, inclusief productdocumentatie, gebruiksaanwijzing en verpakking. 

2. Wat wij doen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van Opdrachtgever en/of andere derden, exclusief van toepassing op iedere koop en levering van Producten door Movida aan Opdrachtgever, alle daarop toeziende Overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel met een voorbereidend als uitvoerend karakter, waaronder Offertes, orderbevestigingen en leveranties.

2.2 Afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Movida zijn aanvaard. 

2.3 Wijzigingen van (en aanvullingen op) enige bepaling in de Overeenkomst hebben slechts werking indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend. 

2.4 Wanneer enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst om welke reden dan ook op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is, of vernietigd wordt, blijven de bepalingen hierin onverminderd van kracht. 

2.5 Bij een situatie als bedoeld in het voorgaande lid, onderhandelen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling, welke bepaling de inhoud en het doel van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk benadert. 

2.6 Wanneer twijfel bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepaling(en). 

2.7 Wanneer zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden. 

2.8 Indien deze Algemene Voorwaarden tegenstrijdigheden vertonen met de Overeenkomst of Offerte, prevaleert achtereenvolgens de Overeenkomst, de Offerte en ten slotte deze Algemene Voorwaarden. 

2.9 Indien Movida niet steeds strikte nakoming van deze Algemene Voorwaarden eist, leidt dit er niet toe dat de bepalingen hiervan niet van toepassing zijn, dan wel dat Movida het recht verliest om in andere situaties strikte nakoming van deze Algemene Voorwaarden te verlangen. 

2.10 Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen Movida en Opdrachtgever wordt tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van Movida wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

3. Informatieverstrekking 

3.1 Opdrachtgever verstrekt voor de totstandkoming van de Overeenkomst aan Movida alle essentiële informatie in verband met de levering van de Producten. Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van de door of namens hem verstrekte informatieve, waarop Movida haar Offerte baseert. Deze informatieplicht geldt evenzeer  wanneer zich na het sluiten wijzigingen voordoen. 

3.2 Alle Offertes van Movida zijn vrijblijvend, tenzij door Movida anders is vermeld. Indien een vrijblijvende Offerte wordt geaccepteerd, heeft Movida het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

3.3 De betreffende gegevens in de Offerte zijn slechts bindend voor Movida, wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk door Movida is bevestigd. Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod binden Movida niet. 

3.4 De geldigheidsduur van Offertes bedraagt 3 weken, ingaand op de dag waarop de Offerte is gedateerd. Indien Opdrachtgever een Offerte niet binnen deze termijn accepteert, is Movida gerechtigd de in de Offerte opgenomen condities en de prijs te wijzigen.

4. Totstandkoming 

Overeenkomst 4.1 Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Offerte door Movida. Indien Movida betreffende de opdracht/order een factuur verzendt, overgaat tot levering c.q. start met de uitvoering van de opdracht zal zij geacht worden de opdracht te hebben aanvaard. 

4.2 Indien een Offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door Movida wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan Movida, aanvaardt Opdrachtgever door het uitvoering geven aan de overeenkomst, zoals een betaling, de inhoud van dit document en de Algemene Voorwaarden van Movida.

5. Prijzen 

5.1 Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, transportkosten, invoerrechten of verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Movida gerechtigd de overeengekomen prijs direct en evenredig deze verhoging te wijzigen. 

5.2 Indien de uitvoering van een Overeenkomst bij Movida op verzoek van Opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies, onjuiste gegevensverstrekking of andere bij Opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, is Movida gerechtigd de prijzen te verhogen met extra kosten als gevolg hiervan, zoals renteverlies. 

6. Facturering en betaling 

6.1 Opdrachtgever dient het op de factuur vermelde totaalbedrag inclusief BTW uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te hebben voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van reclame. 

6.2 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Movida, zonder enige korting, inhouding of verrekening, ook ingeval van reclames van Opdrachtgever. De op de bankafschriften van Movida aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 

6.3 Wanneer Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Opdrachtgever vertragingsrente van 1,5% verschuldigd over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden, dan wel de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW, indien de handelsrente hoger is dan de contractuele rente. Opdrachtgever is telkens na verloop van een jaar ‘rente op rente’ verschuldigd, conform het bepaalde in artikel 6:119a lid 3 BW. Een en ander geldt onverminderd het recht van Movida op volledige schadevergoeding op basis van de wet. 

6.4 Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door Movida ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De door Movida te maken buitengerechtelijke incassokosten die Movida in rekening kan brengen bedragen – mede in het kader van een boetewerking – ten minste 10 % van het totale door Opdrachtgever aan Movida verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 750, te vermeerderen met BTW, onverminderd het recht van Movida op een volledige vergoeding van schade en kosten ten aanzien van de incasso van de verschuldigde bedragen. 

6.5 Opdrachtgever is bij of na het sluiten van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Movida telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen als aangegeven door Movida. Movida is geen rente verschuldigd over voorschotbetalingen. 

6.6 Opdrachtgever dient klachten betreffende facturen uiterlijk te hebben ingediend binnen 8 dagen na factuurdatum bij aangetekende brief met bericht van ontvangst bij Movida, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door Opdrachtgever, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard. 

6.7 Movida is gerechtigd Overeenkomsten die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren. 

6.8 Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, boetes en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij Movida openstaande rekeningen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door Opdrachtgever

7. Garantie 

7.1 Met inachtneming van het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde garandeert Movida de deugdelijkheid van de voor haar Producten gebruikte materialen, constructie en de door haar verrichte montage. De garantie geldt in die zin dat alle Producten waarvan de Opdrachtgever aantoont dat zij binnen de garantietermijn van 12 maanden na aflevering dan wel (ingeval van montage door Movida) 12 maanden na de montage, gebreken vertonen die het directe gevolg zijn van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking, gebruik van ondeugdelijk materiaal of ondeugdelijke montage door Movida, kosteloos door Movida worden vervangen of worden hersteld (naar haar keuze) of (ingeval van ondeugdelijke montage) opnieuw door haar worden gemonteerd. 

7.2 De in het voorgaande opgenomen verplichting van Movida geldt in ieder geval niet wanneer: a. een gebrek voortvloeit uit het feit dat Movida onvolledige of onjuiste informatie heeft ontvangen met betrekking tot het type of uitvoeringsvorm van de zaken, waarop de Producten zijn gemonteerd of waarvoor het Product moet dienen; b. een gebrek voortvloeit uit een defect of wijziging in de (in combinatie met de Producten gebruikte) configuratie; c. een gebrek voortvloeit uit normale slijtage van bepaalde onderdelen; d. de wettelijke en/of de door Movida gegeven aanwijzingen voor montage, her-montage, gebruik en/of controle en onderhoud van de Producten (al dan niet in combinatie met apparatuur/software) niet zijn opgevolgd; e. de geleverde Producten (en/of in combinatie hiermee gebruikte apparatuur/software) onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming of gebruiksaanwijzingen van de toeleverancier of niet deugdelijk zijn onderhouden; f. wijzigingen of reparaties aan de Producten zijn verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe van Movida; g. de geleverde Producten zijn aangetast door van buitenaf komende oorzaken zoals brand, etc.; h. de Opdrachtgever enige uit de onderliggende Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens Movida niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of is nagekomen. 

7.3 Indien Movida bij nakoming van garantieverplichtingen (onderdelen van) Producten vervangt, worden deze eigendom van Movida, vanaf het moment van vervanging. 

7.4 Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Movida (onderdelen van) de ondeugdelijke Producten retourneren aan Movida, voor rekening en risico van Movida en conform haar instructies. 

7.5 Door herstel of vervanging van Producten of montage die opnieuw plaatsvindt, worden garantie- noch reclametermijnen gestuit of verlengd.

8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheden 

8.1 Met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden blijven alle door Movida aan Opdrachtgever geleverde Producten eigendom van Movida tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen op Opdrachtgever uit hoofde van de krachtens een Overeenkomst geleverde Producten, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een Overeenkomst (zoals rente, kosten en boetes), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek. Een retentierecht op deze Producten komt Opdrachtgever niet toe. 

8.2 De Producten kunnen door Opdrachtgever in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch hierop mag geen zekerheidsrecht worden gevestigd zolang Movida een eigendomsvoorbehoud heeft ten aanzien van de Producten. 

8.3 Opdrachtgever is gehouden ten aanzien van alle Producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Movida rust de in het maatschappelijke verkeer betamende zorgvuldigheid aan te wenden, Movida toegang tot die zaken te verschaffen en Movida onverwijld schriftelijk te informeren van iedere actie van derden, die op voor Movida nadelige wijze betrekking heeft of kan hebben op de geleverde Producten. 

8.4 Movida heeft het recht aan Opdrachtgever geleverde Producten die eigendom van Movida zijn gebleven, terug te (doen) nemen indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet of Movida aanleiding heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen. Opdrachtgever is verplicht deze terugname mogelijk te maken. De aan terugname verbonden kosten worden gedragen door Opdrachtgever. Bij terugname wordt Opdrachtgever gecrediteerd op basis van de factuurwaarde, of, ingeval van beschadiging van de Producten, op basis van de reële waarde in het economische verkeer. 

8.5 Ter zake van alle zich onder Movida bevindende Producten bestemd voor Opdrachtgever behoudt Movida zich een retentierecht voor, zolang Opdrachtgever diens verplichtingen niet is nagekomen. 

8.6 Opdrachtgever is gehouden (telkens) op eerste verzoek van Movida nadere zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Movida (zoals het stellen van een aanvaardbare bankgarantie). 

8.7 Opdrachtgever is gehouden derde partijen (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met betrekking tot de Producten waarop Movida een eigendomsvoorbehoud heeft) te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Movida. Opdrachtgever dient Movida hiervan in een voornoemd geval onmiddellijk schriftelijk door middel van een brief en per mail op de hoogte te stellen. 

9. Keurmerken en intellectuele eigendomsrechten 

9.1 Alle rechten op de door Movida geleverde geregistreerde Producten, waaronder begrepen industriële en intellectuele eigendomsrechten, berusten uitsluitend bij Movida of haar licentiegevers. De verkoop en levering van de Producten aan Opdrachtgever creëert geen rechten ten aanzien van de betreffende rechten. 

9.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent (keur)merken, zoals CE-markering, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de door Movida geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen. 

9.3 Movida is niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden die worden veroorzaakt door een combinatie van (een deel van) door Movida geleverde Producten met niet van Movida afkomstige apparatuur of producten of veroorzaakt door wijzigingen in de door Movida geleverde Producten die zonder toestemming van Movida zijn aangebracht. 

9.4 Opdrachtgever zal op de Producten aangebrachte herkenningstekens niet (geheel of gedeeltelijk) verwijderen of onzichtbaar dan wel onleesbaar maken.

10. Remedies tekortkoming 

10.1 Wanneer: 

a. Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt; of 

b. Opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; of 

c. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Opdrachtgever of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever, of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever, of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever wezenlijk wijzigt naar de mening van Movida; of 

d. Opdrachtgever enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen jegens Movida niet of niet geheel nakomt; of 5 

e. Opdrachtgever nalaat een aan Movida verschuldigd factuurbedrag binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of 

f. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever; of 

g. een met a t/m f vergelijkbare situatie zich voordoet naar het recht van het land van vestiging van Opdrachtgever, 

wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Opdrachtgever jegens Movida onmiddellijk opeisbaar zijn. Movida is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst dan wel haar verplichtingen op te schorten, een en ander onverminderd Movida overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. 

10.2 Movida is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde. 

10.3 In geval zich een situatie voordoet als bedoeld in het voorgaande lid is Movida gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Opdrachtgever, en zonder de verplichting om de Producten weer terug te leveren aan Opdrachtgever. In een dergelijk geval zijn Movida en haar gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen/gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht om de nodige maatregelen te nemen teneinde Movida in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren. 

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

11.1 De aansprakelijkheid van Movida jegens Opdrachtgever is beperkt tot het bepaalde in artikel 7. 

11.2 Movida is in verband met de verkoop of het gebruik van de Producten niet aansprakelijk voor overige schade, inclusief directe schade, gevolgschade, bedrijfsschade, geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van derden jegens Opdrachtgever. 

11.3 Voor schade veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij Movida of andere personen van wiens diensten Movida gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen of adviezen voor de toepassing en het gebruik van de Producten, is Movida niet aansprakelijk, behoudens ingeval van haar opzet of bewuste roekeloosheid. 

11.4 Verstrekte adviezen ontslaan Opdrachtgever niet van zijn verplichting de Producten (telkens) op hun geschiktheid voor de door hem beoogde doeleinden te onderzoeken, en deze in een voorkomend geval zo nodig buiten gebruik te stellen. De feitelijke toepassing en het gebruik van de Producten komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Movida is daarvoor niet aansprakelijk. 

11.5 Movida is in geen geval aansprakelijk voor enige schade indien en voor zover deze voortvloeit uit het niet nakomen van aanwijzingen/instructies van Movida (bijvoorbeeld ten aanzien van montage of her-montage) of het niet-nakomen van gebruiks-, controle- en/of onderhoudsvereisten van Producten of in combinatie hiermee gebruikte apparatuur/software door Opdrachtgever of door hem ingezette werknemers of derden. 

11.6 Movida is evenmin in geen geval aansprakelijk indien en voor zover schade voortvloeit uit een defect van of het gebruik van producten van Opdrachtgever. 

11.7 Opdrachtgever zal personeelsleden van Movida en door Movida ingeschakelde partijen nimmer persoonlijk aanspreken in verband met een Overeenkomst. 

11.8 Opdrachtgever dient binnen één kalendermaand nadat hij bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met een schade toebrengend feit Movida aansprakelijk te stellen voor geleden of nog te lijden schade. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Movida, behalve een vordering die door Movida is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 kalendermaanden na het ontstaan van de vordering. 

11.9 Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke in verband met de geleverde Producten door toeleveranciers van Movida aan Movida kunnen worden tegengeworpen, zullen door Movida ook aan de Opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen. 

11.10 De werknemers van Movida of door Movida voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens Opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij bij die Overeenkomst zelf partij. 

11.11 Ingeval Movida, niettegenstaande het bovenstaande, gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding erkent Opdrachtgever uitdrukkelijk dat Movida aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever, contractueel of anderszins, in ieder geval beperkt is tot de factuurwaarde van het door Opdrachtgever aangeschafte Product dat aanleiding geeft tot het schadeveroorzakende feit dan wel (indien dit lager is) een bedrag van EUR 3.000 in totaal per reeks gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak. 

11.12 Opdrachtgever is gehouden Movida, haar werknemers en door haar ingeschakelde derde partijen te vrijwaren en schadeloos te stellen in geval van aanspraken van derden in verband met de verkoop/levering en montage, alsmede het bestaan en/of het gebruik van de Producten ter zake van schade waarvoor Movida op grond van de Overeenkomst niet aansprakelijk is. 

12. Overmacht 

12.1 Indien Movida door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Movida gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Movida op betaling door Opdrachtgever voor reeds door Movida verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Movida zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. In geval van opschorting zal Movida alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

12.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Movida tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, vorst, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, computer-, telefoon- en internetstoringen, diefstal of verduistering uit Movida magazijnen of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Movida kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt. Overmacht van Movidas toeleveranciers wordt tevens geacht overmacht te zijn van Movida. 

12.3 Indien de overmacht aan de zijde van Movida langer duurt dan 3 maanden is Opdrachtgever bevoegd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare deel door een schriftelijke verklaring te ontbinden. 

13. Overdracht 

13.1 De tussen Movida en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Movida. 

13.2 Opdrachtgever geeft Movida bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever nodig te hebben, om de gehele overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan: a) moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen; b) een derde partij in het geval van fusie of overname van Movida. Indien dit geschiedt, zal Movida Opdrachtgever hieromtrent informeren. 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

14.1 Op alle door partijen gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG, Vienna Convention) is niet van toepassing. 

14.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een Overeenkomst, waaronder een onrechtmatige daad, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Movida is gevestigd, onverminderd het recht van Movida een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet of een verdrag bevoegde rechter.